DIVA TANTSUSTUUDIO MTÜ LEPING JA MAKSETINGIMUSED


1. TINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED

1.1. Stuudio – Diva Tantsutuudio MTÜ, registrikood 80381849, e-post diva@diva.ee
1.2. Klient või treenitav – isik, kes osaleb stuudio poolt korraldatavatel treeningutel. Alaealise kliendi puhul vastutab kliendi seaduslik esindaja stuudio ees kliendiga solidaarselt lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
1.3. Leping – kliendileping, mille klient sõlmib tehes stuudiosse registreeringu (nõustudes lepingu ja maksetingimustega registreerimise vormis) ning mille lahutamatuks osaks on käesolevad MTÜ Diva Tantsustuudio kliendilepingu üldtingimused.

2. LEPINGU ESE

2.1. Lepingu kehtivuse ajal võimaldab stuudio kliendil osaleda stuudio poolt korraldatavates treeningutes vastavalt stuudio poolt kehtestatud regulaarsete treeningute ajakavale. Lisaks pakub klubi kliendile võimalust osaleda lisatreeningutes, töötubades, laagrites ja teistel üritustel, mille osas stuudio annab eelnevalt lisateavet ja osalemine on vabatahtlik.

3. LEPINGU MAKSETINGIMUSED

3.1. Stuudio treeningute eest tasumine toimub kalendrikuu alusel välja arvatud kui olete valinud trennipõhise tasumise.
3.2 Üks proovitreening on tasuta. Treeningutega liitumise korral tasuta proovitreeningut treeningute tasust maha ei arvestata ning treeningutel osalemist loetakse alates proovitreeningust.
3.3 Kalendrikuu eest tasutakse Diva Tantsustuudio poolt e-posti teel esitatud arve alusel.
3.4 Liitudes poole kuu pealt, tuleb tasuda terve kuutasu jooksva kuu eest
3.5 Maksetähtaega ületades on Stuudiol õigus lisada arvel märgitud viivis ning maksmata kuutasu iga meeldetuletuse eest kuumaksule lisaks 5€ (viis eurot).
3.6 Kuupõhiselt tellitud treeningute üksikutest või kõigist tundidest puudumine ei vabasta välja arvatud juhul:
3.6.1 puudutakse vähemalt ühe terve kalendrikuu ning puudumisest ning soodustuse saamiseks on ette teavitatud (-50% ehk ainult kohatasu tasumine).
3.7. Maksetähtajaks tasumata jätmisel on stuudiol õigus treenitavat treeningutele mitte lubada kuni võlgnevuse tasumiseni.
3.8. Stuudio treeningutes osalenud laste vanematel ei ole võimalik maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil tasutud kulusid, kuna Diva Tantsustuudio ei kvalifitseeru seaduse alusel selleks kohustatud asutuste alla.
3.9 Koolivaheaegadel ei toimu treeninguid va. mudilased ja lasteaiad. Kuutasu sellest ei muutu.
3.10 Riiklikel pühadel stuudios treeninguid ei toimu ühelgi grupil.

4. LEPINGU KEHTIVUS JA TREENINGUTEST LOOBUMINE

4.1 Leping ja maksetingimused jõustuvad kliendi poolt lepingutingimustega nõustumisest stuudio koduleheküljel registreeringu vormi all ning kehtib kuni hooaja lõpuni, milleks on 31. mai 2024.
4.2 Kliendil on võimalik lepingut igal ajal lõpetada, esitades 30 päevase etteteavituse ajaga stuudiole vastavasisulise avalduse kirjalikult stuudio e-posti aadressile diva@diva.ee. Teatamata jätmise korral on Stuudiol õigus nõuda treeningute eest tasumist kuumaksu alusel vastavalt maksetingimustes sätestatud punktidele ja kehtivale hinnakirjale.
4.3 Keila noorte ja Minid Keila Kooli grupi liikmetel tuleb lisaks teavitamisele kinnitada lahkumine stuudiost Keila linna huvitegevuse koduleheküljel.

5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Kliendil on õigus vastavalt lepingule osaleda treeningutes, kokkulepitud esinemistel.
5.2. Kliendil on kohustus järgida stuudio poolt kehtestatud ohutuse- ja korralduslikke reegleid. Stuudio treener tutvustab vastavaid reegleid kliendile enne treeningute algust.
5.3 Stuudiol on õigus teha regulaarsete treeningute ajakavas muudatusi või jätta treeninguid mõjuval põhjusel ära, sellest eelnevalt klienti informeerides.
5.4 Stuudio (sh. treenerid ega kaastreenijad) ei vastuta muuhulgas kliendiga juhtuda võivate õnnetuste, võimalike vigastuste, haigestumise, stuudio ruumides hoitava isikliku vara säilimise eest, sh kaotatud, kolmanda isiku poolt kahjustatud või varastatud esemete eest. Stuudio teenuste ja vahendite kasutamine toimub kliendi vastutusel ja lepingu sõlmimisega klient kinnitab, et stuudio poolt võimaldatavad tegevused ei ole talle vastunäidustatud.
5.5 Stuudiol on õigus Hinnakirja, Maksetingimusi ja muid teenuselepingu osaks saanud tingimusi igal ajal muuta, teatades sellest ette vähemalt 15 kalendripäeva ja avaldades muudetud tingimused Diva veebilehel (www.diva.ee). Muudatustega mittenõustumisel tuleb esitada treeningutest loobumise teade.

6. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

6.1 Diva Tantsustuudio töötleb kliendi isikuandmeid lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, stuudio töö korraldamiseks ja kliendiga info vahetamiseks.
6.2 Tähtaegselt tasumata summade osas võib stuudio edastada info kliendi võlgnevuse kohta võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule ja maksehäireid kajastavatele isikutele nagu Krediidiinfo, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
6.3 Diva Tantstustuudo võib treenitavast tehtud pilte ja videoid avaldada Diva Tantstustuudio sotsiaalmeedia lehtedel ja koduleheküljel.

7. LÕPPSÄTTED

7.1. Alaealise kliendi puhul vastutab kliendi seaduslik esindaja stuudio ees kliendiga solidaarselt lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
7.2. Lepingu mis tahes sätte täielik või osaline tühisus ei too endaga kaasa kogu lepingu tühisust ja tühine säte asendatakse osaliselt või tervikuna sisu poolest võimalikult lähedase kehtiva sättega.

KEILA LINNAS TOIMUVATE NOORTE GRUPPIDE (Mini Keila Kool, Noored Show, Cheer hip-hop, AllShow) KUUTASUDE INFO:

Hinnakirjas väljatoodud kuutasud on mõeldud Keila linna sissekirjutusega lastele.

Et saada Keila linna soodustust, peab olema, lisaks lapsele, vähemalt üks lapsevanem sisse kantud Keila linna elanike registrisse (1. jaanuari seisuga).

Muu omavalitsuse lapse osalustasule lisandub +20€ kuus. Kui vähemalt ühel lapsevanemal/hooldajal Keila linna sissekirjutus puudub, võrtsustatatakse laps samadel tingimustel nagu muu omavalitsuse sissekirjutuse korral ning osalustasu on +20€-

Paraku sellel hooajal küsib keila linn väljaspoolt Keila laste eest +20€ ning esitavad lapse kohta klubile iga kuu arve.

Väljastpoolt Keila lastevanematel soovitame uurida enda valla toetuste kohta.

Minid

Kuutasud

 • • 1x nädalas 32€
 • • 2x nädalas 49€
 • *Minid Keila Kooli grupi erisus: kui osaleja ja vähemalt üks lapsevanem pole Keilasse või Lääne-Harju valda sisse kirjutatud lisandub kuutasule 10€ kuus.
 • • Soolod ja duod kokkuleppel
REGISTREERU
Lapsed & Noored

Kuutasud

 • • 1x nädalas 39€ / Keila
 • • 2x nädalas 49€ / Keila
 • *Lääne-Harju valla lastele 54€
 • muud vallad lisandub kuutasule 20€ kuus
 • • Eratund 50€ / kõik treenerid
 • • Soolod ja duod kokkuleppel
REGISTREERU
Täiskasvanud

Kuutasud

 • • 1x nädalas Heels & Performance 40€
 • • 2x nädalas AllShow esindus 55€/ Keila
REGISTREERU

Kuidas toimub treeningute eest tasumine ja millised on maksetingimused?

Treeningute eest tasutakse arve alusel, mis saadetakse Teie poolt registreerumisel kirja pandud e-posti aadressile.
Treeningute eest tasutakse kuude lõikes.
Juhul, kui te soovite tasuda poolaasta või kogu aasta kaupa, siis palume meid eraldi teavitada e-posti aadressile diva@diva.ee

Arve esitatakse iga kuu alguses 1.- 10.nda kuupäeva vahemikus.

Puudutud üksikute treeningute eest raha ei tagastata.

Kuustasusid ei tagastata stuudiost mitte sõltumatutel põhjustel.

Kui laps on kaua trennist puudunud, kas võime maksta vähem kuutasu?

Kuutasu on koguaeg ühesugune, vaatamata, kui palju laps trennist puudub. Juhul, kui laps puudub terve kuu ühe kalendrikuu arvestuses, siis on võimalik tasuda vaid kohatasu, milleks on 50% kuutasust. Soodustuse saamiseks palume kirjutada avaldus e-posti aadressile diva@diva.ee

Kui oleme otsustanud treeningutest loobuda, mida teha?

Treeningutest loobumise korral tuleb sellest teavitada e-mailile diva@diva.ee ette vähemalt 1 kuu, mitteteavitamise korral tuleb kuutasud siiski tasuda.

Kas on võimalik saada tulumaksu tagastust?

Diva Tantsustuudio treeningutes osalenud laste vanematel ei ole võimalik maksustamisperioodi tulust maha arvata maksustamisperioodil tasutud kulusid, kuna Diva Tantsustuudio ei kvalifitseeru seaduse alusel selleks kohustatud asutuste alla.

Laps ei soovi üldse esineda, kas esinemine on kohustuslik?

Ootame treeningutesse alati ka lapsi, kes tahavad lihtsalt liikumisest rõõmu tunda ja sporti teha. Kuid julgustame alati lapsi siiski ka esinemistest osa võtma saades seejuures juurde enesekindlust ning julgust laval ka edaspidi särada.
Juhul, kui laps ei soovi esineda, tuleb sellest hooaja alguses treenerit teavitada.

Kas koolivaheajal ja pühadel trennid toimuvad?

Koolivaheaegadelbei toimu treeninguid kooliealistel gruppidel, mudilased ja lasteaiad toimuvad.
Riiklikel pühadel stuudios treeninguid ei toimu ühelgi grupil.

Copyright © Diva Tantsustuudio.